Przejdź do głównej zawartości

Klauzula informacyjna RODO

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony klientów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Weterynaryjny REKSIO Agnieszka Lubowiecka z siedzibą przy ul. Gąbińskiej 24 lok.3 , 01-703 Warszawa NIP: 669 239 34 08 adres poczty elektronicznej: kontakt@reksio-wet.pl

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Właściciel firmy: Agnieszka Lubowiecka kontakt@reksio-wet.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gabinet Weterynaryjny REKSIO.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celu kontaktu i przygotowania oferty .

Dane będą wykorzystane w celu niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej zwierzęcia;
 • zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych, z którymi Gabinet Weterynaryjny REKSIO współpracuje;
 • przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Warszawie o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliźnie – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt wetsystems – jeśli dotyczy;
 • reklamacji w przypadku, gdy złoży Pani/Pan taką reklamację;
 • obsługi zamówień, które Pani/Pan do nas kieruje;
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez Gabinet Weterynaryjny REKSIO także w celu:

 • wykonania lub kontynuacji usług weterynaryjnych oferowanych przez Administratorawykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: prowadzenia odpowiedniej dokumentacji weterynaryjnej, wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji),
 • tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi, dodatkowych badań diagnostycznych , obrony i dochodzenia roszczeń,
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • wsparcia obsługi;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług weterynaryjnych a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane mogą być udostępniane przez gabinet REKSIO w celu uzupełnienia diagnostyki weterynaryjnej podmiotom upoważnionym na podstawie umowy o przetwarzanie danych. Ponadto dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w leczeniu zwierzęcia, a po zakończeniu leczenia maksymalnie do 60 lat.

Przepisy prawa obowiązujące przy przetwarzaniu Pani/Pana danych:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1855)
 • Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95) tj. z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1047)
 • Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2211)
 • Ustawa z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1479)