Gabinet Weterynaryjny Reksio - Weterynarz na Bielanach

Agnieszka Lubowiecka: 535-454-360 Gabinet: 576-745-600

Aktualności

Zmiany w grafiku w miesiącu CZERWCU i LIPCU 2021

23-25.06. gabinet bedzie czynny od godziny 16-19

30.06. gabinet będzie nieczynny

1.07. gabinet będzie czynny od godz. 16-19

2.07. gabinet będzie nieczynny

7. i 9. 07. gabinet będzie nieczynny

1.07. gabinet będzie czynny od godz. 16-19

8.07. gabinet będzie czynny od godz. 16-19

WSZYSTKIE SOBOTY czynne od 10-14


Zapraszamy do umawiania wizyt wcześniej telefonicznie: 576 - 745-600

Zamówiania - nr tel: 535 454 360

Kleszcze.

Aktywność kleszczy trwa od marca do października. Jednak w ostatnich latach obserwujemy wydłużanie się tego okresu. Kleszcze spotykane są także w środku zimy, gdy temperatura powietrza osiągnie powyżej 5° C. Kleszcze mogą być nosicielami wielu groźnych chorób, takich jak: babeszjoza, borelioza anaplazmoza, erlichioza, leiszmanioza. W przypadku gdy znajdziemy kleszcza, należy go jak najszybciej usunąć ze skóry, a miejsce ukłucia koniecznie zdezynfekować.

Warto już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu zwierząt. W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych rozwiązań. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą preparatów chroniących przed kleszczami i oferujemy pomoc w dobraniu najwłaściwszego preparatu dla Państwa zwierząt.

NOWE ZAGROŻENIE - KOMARY

W ostatnich latach w Polsce coraz więcej odnotowujemy przypadków Dirofilariozy. Komary poprzez ukąszenie przenoszą mikrofilarie do krwi psów, kotów a czasem ludzi. Mamy do czynienia z dwoma gatunkami D. repens - które wędrują do tkanki podskórnej oraz D. immitis - które mogą wędrować do płuc i serca. Postać skórna (D.repens)- najczęściej przebiega bezobjawowo. Na skórze mogą tworzyć się niebolesne guzki, w których znajdują się pasożyty. Postać sercowa ( D.immitis) może powodować objawy takie jak: szybkie męczenie się zwierząt, suchy kaszel z krwistą wydzieliną, zmniejszony apetyt, chudnięcie, w zaawansowacych stanach niewydolność krążenia i zator tętnicy płucnej i prawej komory serca.

Obecnie mamy możliwość zapobieganie poprzez stosowanie preparatów odstraszających komary lub zabijających postaci larwalne pasożyta.

UWAGA WŚCIEKLIZNA

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, 4 i 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną, zwany dalej „obszarem zagrożonym”, obejmujący: 1) w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni; 2) w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski; 3) w powiecie mińskim: miasto Sulejówek; 4) w powiecie mińskim, w gminie Halinów miejscowości: Długa Kościelna – część miejscowości na zachód od ulicy Jana Kochanowskiego, Długa Szlachecka – część miejscowości na zachód od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Grabina, Halinów – część miejscowości na zachód od ulicy Okuniewskiej, Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Stary Konik; 5) w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna miejscowości: Boryszew, Emów, Duchnów, Góraszka, Izabela, Majdan, Michałówek, Stefanówka, Wiązowna, Zagórze, Zakręt. 2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia. § 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się: 1) organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę; 2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. § 3. Na obszarze zagrożonym nakazuje się: 1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu; 2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach. § 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: "UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT". 2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. 3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych. § 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. § 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Warszawie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Otwocku, Staroście Mińskiemu, Staroście Otwockiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w m.st. Warszawie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku, Komendantom Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim i Otwocku, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VII, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, Wójtowi Gminy Wiązowna, Burmistrzowi Dzielnicy Wawer, Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła, Burmistrzowi Miasta Sulejówek oraz Burmistrzowi Halinowa. § 7. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1. 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAMÓWIENIA

Istnieje możliwość zamówinia karm poprzez wysłanie SMS na nr tel 535 454 360. Zamówienia do godziny 10. mogą być zrealizowane w tym samym dniu.

Klauzula informacyjna RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony klientów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Weterynaryjny REKSIO Agnieszka Lubowiecka z siedzibą przy ul. Gąbińskiej 24 lok.3 , 01-703 Warszawa NIP: 669 239 34 08 adres poczty elektronicznej: kontakt@reksio-wet.pl

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Właściciel firmy: Agnieszka Lubowiecka kontakt@reksio-wet.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gabinet Weterynaryjny REKSIO.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celu kontaktu i przygotowania oferty .

Dane będą wykorzystane w celu niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej zwierzęcia;
 • zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych, z którymi Gabinet Weterynaryjny REKSIO współpracuje;
 • przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Warszawie o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliźnie – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt wetsystems – jeśli dotyczy;
 • reklamacji w przypadku, gdy złoży Pani/Pan taką reklamację;
 • obsługi zamówień, które Pani/Pan do nas kieruje;
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez Gabinet Weterynaryjny REKSIO także w celu:

 • wykonania lub kontynuacji usług weterynaryjnych oferowanych przez Administratorawykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: prowadzenia odpowiedniej dokumentacji weterynaryjnej, wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji),
 • tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi, dodatkowych badań diagnostycznych , obrony i dochodzenia roszczeń,
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • wsparcia obsługi;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług weterynaryjnych a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane mogą być udostępniane przez gabinet REKSIO w celu uzupełnienia diagnostyki weterynaryjnej podmiotom upoważnionym na podstawie umowy o przetwarzanie danych. Ponadto dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w leczeniu zwierzęcia, a po zakończeniu leczenia maksymalnie do 60 lat.

Przepisy prawa obowiązujące przy przetwarzaniu Pani/Pana danych:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1855)
 • Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95) tj. z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1047)
 • Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2211)
 • Ustawa z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1479)

Gazetka

W Naszym Gabinecie dostępna jest bezpłatna gazetka Cztery Lapy, w której znajdą Państwo ciekawe artykuły i aktualności dotyczące zwierząt.

gazetka Cztery Lapy